Miten raha liikkuu oman taskun ja firman välillä?

 

Toiminimet:

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa. Hän voi sen sijaan tehdä nostoja suoraan yrityksensä pankkitililtä. Näitä nostoja kutsutaan yksityisotoiksi.

Toiminimiyrittäjä voi sijoittaa yritykseensä maksamalla toiminimen pankkitilille rahaa omalta pankkitililtään ja maksaa niillä varoilla toiminimen kuluja. Hän voi maksaa myös suoraan omalta pankkitililtään toiminimen ostoja tai maksaa käteisellä ja omalla rahalla toiminimen ostoja.

Toiminimiyrittäjä voi sijoittaa yritykseensä myös tavaraa tai muuta omaisuutta. Kun tällaista sijoitusta merkitään kirjanpitoon, käytetään arvona käypää arvoa eli hintaa, minkä kyseinen laite tms. sillä hetkellä maksaisi. Hinta saattaa siten olla hankintahintaa pienempi.

Toiminimiyrittäjä voi ottaa yrityksestä omaan käyttöön vaihto- tai käyttöomaisuutta tai muuta omaisuutta. Hinnaksi katsotaan alkuperäistä ostohintaa vastaava tai sitä alempi hinta. Arvona käytetään hintaa, minkä tästä omaisuuserästä todennäköisesti sillä hetkellä saisi, jos se myytäisiin ulkopuoliselle.

Toiminimiyrittäjä voi tarvita toiminnassaan autoa. Jos auto on merkitty yrityksen kirjanpitoon, auton käytöstä on eroteltava yksityiskäyttö ja siitä syntyvät kulut. Siksi yrittäjän on pidettävä ajopäiväkirjaa ajoistaan. Yksityiskäytön osuutta ei merkitä toiminimen kirjanpitoon kuluksi.

Jos yksityisen elinkeinonharjoittajan kirjanpidon oma pääoma menee yksityisottojen vuoksi miinukselle, vähentää se tietyn kaavan mukaan laskettuna mahdollisten vähennyskelpoisten korkokulujen vähennysoikeutta tuloverotuksessa.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa veron elinkeinotoiminnan tuloksesta eli tulojen ja menojen erotuksesta.

 

Henkilöyhtiöt:

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisen perusteista yhtiösopimuksessa. Yhtiömies voi nostaa yhtiölle tekemästään työstä palkkaa ja luontoisetuja. Yleensä yhtiömiehet kuitenkin nostavat voiton yksityisottoina. Yksityisotoista yhtiön ei tarvitse maksaa palkkaan liittyviä sosiaalikuluja.

Henkilöyhtiön osakas voi laskuttaa omalta yhtiöltään verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja samoilla perusteilla kuin palkansaaja. Korvausten nostamisen edellytyksenä ei ole palkan nostaminen yritykseltä.

Palkanmaksun kannattavuus pitää laskea tapauskohtaisesti. Yhtiömiehelle maksettu palkka on yhtiölle vähennyskelpoista menoa ja yhtiömiehelle veronalaista tuloa. Maksetut palkat vaikuttavat vähentävästi yhtiön verotettavaan tulokseen. Jos taas rahaa otetaan ulos yksityisottoina, se ei vaikuta vähentävästi yhtiön verotettavaan tulokseen, vaan yhtiön tulos on parempi ja näin yhtiömiehille jaettava tulon määrä on suurempi kuin palkanmaksuvaihtoehdossa.

Yksityisotot eivät ole yhtiömiehelle veronalaista tuloa. Yhtiömiehiä verotetaan yhtiön tuloksesta kullekin yhtiösopimuksen mukaan kuuluvasta voitto-osuudesta. Tulo-osuus jaetaan ansio- ja pääomatuloksi yhtiön elinkeinotoiminnan edellisen verovuoden nettovarallisuuden perusteella.

 

Osakeyhtiöt:

Listaamattomassa osakeyhtiössä yhtiömies nostaa palkkaa, luontoisetuja, kulukorvauksia ja mahdollisesti osinkoa. Lisäksi yhtiömies voi ottaa yhtiön kautta liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lounasseteleitä käyttämällä yhtiömies voi ruokailla hiukan edullisemmin, kun maksaa setelin arvosta suurimman osan.

Kun noudattaa verohallinnon ohjeita, yhtiömies voi ottaa yhtiön kautta sairauskuluvakuutuksen sekä saada yhtiön kautta terveyden- ja hammashoitoa. Ne ovat yhtiömiehelle verovapaita ja yhtiölle vähennyskelpoisia.

Yksityisottoja osakeyhtiössä ei voi nostaa.

Palkka on osakkaalle verotettavaa ansiotuloa ja yhtiölle puolestaan verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Osingosta osakas maksaa veroa. Yhtiölle osinko ei ole vähennyskelpoista menoa.

Jos yhtiömies haluaa vertailla, onko hänelle edullisempaa nostaa palkkaa vai osinkoa vai molempia, se kannattaa laskea tapauskohtaisesti. Osinkoa maksettaessa yrityksellä tulee olla vapaata omaa pääomaa eli kertyneitä voittovaroja edellisiltä tilikausilta. Useimmiten osingon nostaminen 8 %:iin asti yrityksen edellisen tilikauden nettovarallisuudesta laskien on osakkaan kannalta verotuksellisesti hänelle edullista.

Osakas voi tehdä kauppoja yhtiön kanssa tai vuokrata omaisuutta yhtiölle tai yhtiöltä. Kun yhtiömies vuokraa yhtiölle omaisuuttaan, on vuokratulo hänelle henkilökohtaisessa verotuksessa huomioitavaa tuloa ja yhtiölle vähennettävää kulua. Kauppahinnan ja vuokran tulee olla käypää hintatasoa vastaava. Yli- tai alihinnoittelu voi olla peiteltyä osingonjakoa, josta tulee veroseuraamuksia.

Osakas voi käyttää yrityksen omistamaa autoa, asuntoa tai muuta omaisuutta. Silloin osakas maksaa käytöstä syntyvästä luontoisedusta veroa henkilökohtaisessa tuloverotuksessaan.

 

Osuuskunnat:

Osuuskunnan tuottamasta voitosta maksetaan osuuskuntaan sijoitetulle pääomalle rajoitettu korvaus. Voitto eli ylijäämä voidaan jakaa ylijäämän palautuksena sen mukaan, miten jäsenet ovat käyttäneet osuuskunnan palveluja, joko osuuspääoman korkona tai muulla säännöissä määrätyllä tavalla. Useimmiten hyöty jäsenyydestä tulee nostettuna palkkana tai erilaisina alennuksina osuuskunnan myymistä tuotteista.

-------------